from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟราชบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

Duration

8 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟราชบุรี  ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟราชบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีราชบุรี จองตั๋วโดยสาร
168  กันตัง – กรุงเทพฯ  04.13 น.   จองเลย
352 ราชบุรี – ธนบุรี  04.45 น.   จองเลย
86  นครราชสีมา – กรุงเทพฯ 05.12 น.   จองเลย
170 ยะลา – กรุงเทพฯ 05.57 น.   จองเลย
44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 06.32 น.   จองเลย
84 ตรัง – กรุงเทพฯ 06.55 น.   จองเลย
38 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ 07.49 น.   จองเลย
172 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ 07.58 น.   จองเลย
32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 08.17 น.   จองเลย
252   ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี 08.51 น.   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี 15.45 น.   จองเลย
262 หัวหิน – กรุงเทพฯ 17.17 น.   จองเลย
40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 18.13 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟราชบุรี ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟราชบุรี จองตั๋วโดยสาร
255 ธนบุรี – หลังสวน 09.52 น.   จองเลย
43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 10.10 น.   จองเลย
261 กรุงเทพฯ – หัวหิน 12.07 น.   จองเลย
171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 15.02 น.   จองเลย
251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 15.26 น.   จองเลย
31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่ 16.39 น.   จองเลย
37  กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 17.37 น.   จองเลย
169  กรุงเทพฯ – ยะลา 18.02 น.   จองเลย
83   กรุงเทพฯ – ตรัง 19.24 น.   จองเลย
351  ธนบุรี – ราชบุรี 20.35 น.   จองเลย
167  กรุงเทพฯ – กันตัง 21.03 น.   จองเลย
85   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 22.08 น.   จองเลย
39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 00.03 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like