11 ตุลาคม 2566 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า เป้าหมายของสายการบิน Thai Air Asia มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความตรงต่อเวลามากที่สุด ซึ่งผลตอบรับในความเป็นจริง กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่สายการบินได้ดำเนินการด้านบริการที่ผ่านมา หมายรวมถึงปีนี้ ที่ยังคงรักษามาตรฐานด้านเวลาได้มากกว่าร้อยละ 90 และพัฒนามาตรฐานให้สูงมากกว่าร้อยละ 96 เพื่อรักษามาตรฐานในด้านการให้บริการที่ดีที่สุดต่อไป

จะเห็นได้จากปี 2565 ที่ผ่านมา สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัลการันตีด้านความตรงต่อเวลา จาก 2 สถาบันระดับโลก ถือเป็นจุดแข็งของสายการบินเป็นอย่างมาก  เพราะด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานด้านเวลา ดังนั้น สายการบินไทย Air Asia จึงพัฒนาแนวคิดสำคัญนี้ โดยถ่ายทอดเป็นโฆษณาชุดใหม่ ให้คนไทยใส่ใจและร่วมกันยึดถือ เรื่อง “ความตรงเวลา” ซึ่งในโฆษณามีความยาว 45 วินาที และ 15 วินาที โดยได้เริ่มออกอากาศไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา 

ซึ่งโฆษณาชุดนี้ มีเนื้อหาจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่ตรงเวลา เพราะฉะนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความประสงค์ให้คนไทยใส่ใจเรื่องเวลา และรักษามาตรฐานด้านเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

นับได้ว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รักษามาตรฐานความตรงเวลาในระดับสูงด้วยประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ถือเป็นภาพลักษณ์ที่เเข็งแกร่ง ให้กับสายการบินต่างๆ ในธุรกิจ Airline ก็ว่าได้ ทำให้เป็นอีกเหตุผลสำคัญ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ยังคงใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

ที่มา : ประชาชาติAirAsia Newsroom

Photo by Wong Jun Lin on Unsplash