เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นพระราชวังฤดูร้อน ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขาสมน ในปี 2396 และพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” เป็นพระราชวังที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน และตะวันตก ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอด ได้แก่

  • ยอดเขาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และหอระฆัง
  • ยอดเขากลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  • ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 ประกอบด้วย พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชรมเหศวร์ พระที่นั่งสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพัจน์ ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์

ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะพระนครคีรี จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2405 และเสด็จประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลานานหลายปีจนสวรรคต จากนั้นในปี 2532 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถาน และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้จวบจนถึงปัจจุบันนี้ 

พระนครคีรี เขาวัง เพชรบุรี

จุดเด่นของเขาวังเพชรบุรี มีดังนี้

  • เป็นพระราชวังฤดูร้อนของรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเพื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ และทรงศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา
  • เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสาน ประกอบด้วย พระที่นั่ง ศาลา วัด และอาคารต่าง ๆ มากมาย โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไทย จีน และตะวันตก ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
  • มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอด ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเพชรบุรีได้อย่างชัดเจน

ปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สำคัญใกล้เคียง

วัดใหญ่สุวรรณาราม 

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่มากมาย รวมถึงพระปรางค์ประธานทรงห้าเหลี่ยมที่งดงาม จุดเด่น คือ ศาลาการเปรียญไม้ของวัด ที่เป็นอาคารไม้สักทั้งหลัง หลังคาทรงมุขประเจิด หน้าบันประดับด้วยลายกนกช่อหางโต ฝีมือช่างเพชรบุรี ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

แผนที่ 


วังบ้านปืน หรือพระรามราชนิเวศน์ 

เป็นพระราชวังที่ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี วังบ้านปืนเป็นพระราชวังแบบยุโรป ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทย เป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน

แผนที่


ถ้ำเขาหลวง 

เป็นวัดในถ้ำบนภูเขา มีช่องบนเพดานถ้ำที่แสงแดดส่องเข้าไปได้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่มากมาย มีหินงอกหินย้อยทั่วทั้งผนังถ้ำ จนสามารถมองเห็นความสวยงามภายในถ้ำได้ทุกซอกทุกมุม ถ้ำแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี 

แผนที่

เวลาให้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.

ที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

97 ถนน คีรีรัถยา ตำบล คลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

 

Have a great journey

GoGo Town Team