ชมความงดงามของพระราชวังบนเขา ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นพระราชวังฤดูร้อน ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขาสมน ในปี 2396 และพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” เป็นพระราชวังที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน และตะวันตก ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอด ได้แก่ ยอดเขาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และหอระฆัง ยอดเขากลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 ประกอบด้วย พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชรมเหศวร์ พระที่นั่งสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพัจน์ ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะพระนครคีรี จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2405 และเสด็จประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลานานหลายปีจนสวรรคต จากนั้นในปี 2532 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถาน และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้จวบจนถึงปัจจุบันนี้  จุดเด่นของเขาวังเพชรบุรี มีดังนี้ เป็นพระราชวังฤดูร้อนของรัชกาลที่ 4 […]

Read More

ชวนสายมู บูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดสำมะโรง เพชรบุรี

ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอมศักดิ์สิทธิ์ อายุ 400 ปี วัดสำมะโรง เพชรบุรี  วัดสำมะโรง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ใน ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีการสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าทรงธรรม ช่วงครองราชของกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. 2153 จากหลักฐานที่ค้นพบเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า วัดสำมะโรง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากเช่นกัน  สิ่งที่มีชื่อเสียงที่ปรากฎในวัดสำมะโรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ “ท้าวเวสสุวรรณไม้จันทน์หอม” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอพระของวัด องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ แกะสลักจากไม้จันทน์หอมทั้งองค์ มีขนาดความสูง 32 เซนติเมตร อายุกว่า 400 ปี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน โดยบริเวณรอบวัด มีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ อาทิ อุโบสถเก่าแก่ศิลปะสมัยอยุธยา ศาลาท่าน้ำ เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงปรางค์ เป็นต้น  ถือได้ว่าวัดสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ว่าได้    คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ จุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก […]

Read More

รวมการเดินทางไปเพชรบุรี ( ฉบับไม่มีรถส่วนตัว )

เพชรบุรี เป็นเมืองที่มีทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกด้าน

Read More

รวมการเดินทางไปอยุธยา ( ฉบับไม่มีรถส่วนตัว )

อยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย เพราะอยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่า (Old Capital) ของไทย ที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาตร์อันยาวนานของไทย

Read More

รวมการเดินทางไปพัทยา ( ฉบับไม่มีรถส่วนตัว )

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชายหาดที่สวยงามและกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลางความบันเทิง ความมีชีวิตชีวาของเมืองครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว

Read More