from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟท่ากิเลน

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

เส้นทางรถไฟ : ท่ากิเลน – น้ำตก ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟท่ากิเลน [ เเผนที่ ]

ตำบล สิงห์ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีท่ากิเลน
485 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก  07.19 น.
257 ธนบุรี – น้ำตก  11.33 น.
259  ธนบุรี – น้ำตก 17.33 น.

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


เส้นทางรถไฟ : น้ำตก – ท่ากิเลน ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟน้ำตก [ เเผนที่ ]

ตำบล ท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟน้ำตก
260 น้ำตก – ธนบุรี 05.20 น.
258 น้ำตก – ธนบุรี 12.55 น.
486 น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก 15.30 น.

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like