from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

เส้นทางรถไฟ : สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี [ เเผนที่ ]

อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานี ถึงสถานีหัวลำโพง จองตั๋วโดยสาร
40 10.25 น. 21.10 น. จองเลย
168 17.08 น. 07.35 น. จองเลย
86 18.52 น. 08.25 น. จองเลย
170 19.41 น. 08.55 น. จองเลย
84 20.14 น. 10.05 น. จองเลย
44 21.05 น. 09.10 น. จองเลย
172 21.16 น. 11.15 น. จองเลย
32 22.27 น. 11.30 น. จองเลย
38 23.14 น. 12.45 น. จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


เส้นทางรถไฟ : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ออกจากสถานีหัวลำโพง ถึงสถานีสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
43 07.50 น. 18.50 น. จองเลย
171 12.30 น. 01.33 น. จองเลย
31 14.30 น. 02.31 น. จองเลย
37 15.10 น. 03.35 น. จองเลย
169 15.35 น. 04.27 น. จองเลย
83 17.00 น. 05.25 น. จองเลย
167 18.30 น. 07.47 น. จองเลย
85 19.30 น. 08.32 น. จองเลย
39 22.05 น. 09.25 น. จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like