from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช  ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช [ เเผนที่ ]

ตำบล ท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออก สถานีนครศรีธรรมราช
451 นครศรีธรรมราช – สไหงโก-ลก 06:00
451 นครศรีธรรมราช – ยะลา 06:00
455 นครศรีธรรมราช – ยะลา 09:50
86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ 15:20

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช [ เเผนที่ ]

ตำบล ท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึง สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
85 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 12:05
456 ยะลา – นครศรีธรรมราช 13:40
452 ยะลา – นครศรีธรรมราช 18:05
452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช 18:05

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like