from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟนครราชสีมา

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

Duration

8 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟนครราชสีมา  ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟหัวลำโพง [ เเผนที่ ]

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.1690

 

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีนครราชสีมา จองตั๋วโดยสาร
139  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี  00.23 น.   จองเลย
23 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี  01.46 น.   จองเลย
141  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 04.29 น.   จองเลย
421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 06.10 น.   จองเลย
415 นครราชสีมา – หนองคาย 06.20 น.   จองเลย
431 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น 08.29 น.   จองเลย
21 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 10.11 น.   จองเลย
419   นครราชสีมา – อุบลราชธานี 11.15 น.   จองเลย
135 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 12.24 น.   จองเลย
427   นครราชสีมา – อุบลราชธานี 14.20 น.   จองเลย
71  กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 14.43 น.   จองเลย
417 นครราชสีมา – อุดรธานี 15.55 น.   จองเลย
233   กรุงเทพฯ – สุรินทร์ 17.00 น.   จองเลย
429   นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ 17.55 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟนครราชสีมา ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟนครราชสีมา [ เเผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทร.044 245 057

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีนครราชสีมา จองตั๋วโดยสาร
140  อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ  01.42 น.   จองเลย
430 ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา 07.20 น. ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
234   สุรินทร์ – กรุงเทพฯ 08.22  น.   จองเลย
424  สำโรงทาบ – นครราชสีมา 09.50 น. ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
72 อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 10.18 น.   จองเลย
416 อุดรธานี – นครราชสีมา 10.55 น. ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
428  อุบลราชธานี – นครราชสีมา 11.45 น. ( เวลาถึงปลายทาง )   จองเลย
136   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 12.33 น.   จองเลย
432   ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย 17.40 น.   จองเลย
426   อุบลราชธานี – นครราชสีมา 18.25 น.   จองเลย
418   หนองคาย – นครราชสีมา 18.35 น.   จองเลย
22   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 18.47 น.   จองเลย
142   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 23.25 น.   จองเลย
24   อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 23.59 น.   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

View More

Included/Excluded

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like