from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟบุรีรัมย์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟบุรีรัมย์ [ แผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทร : 1690, 044-611202

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟบุรีรัมย์ จองตั๋วโดยสาร
22 รถด่วนพิเศษ อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 17:15   จองเลย
24 รถด่วนพิเศษ อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 22:04   จองเลย
72 รถด่วน อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 08:35   จองเลย
136 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 10:27   จองเลย
140 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 23:44   จองเลย
142 รถเร็ว อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:17   จองเลย
234 รถธรรมดา สุรินทร์ – กรุงเทพ 06:07   จองเลย
424 รถท้องถิ่น สำโรงทาบ – นครราชสีมา 07:52   จองเลย
426 รถท้องถิ่น อุบลราชธานี – นครราชสีมา 16:15   จองเลย
428 รถท้องถิ่น อุบลราชธานี – นครราชสีมา 09:53   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟบุรีรัมย์ [ แผนที่ ]

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทร : 1690, 044-611202

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ จองตั๋วโดยสาร
21 รถด่วนพืเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 11:34   จองเลย
23 รถด่วนพืเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 03:31   จองเลย
71 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 16:14   จองเลย
135 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 14:19   จองเลย
139 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 02:22   จองเลย
141 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี 06:30   จองเลย
233 รถธรรมดา กรุงเทพ – สุรินทร์ 19:13   จองเลย
419 รถท้องถิ่น นครราชสีมา – อุบลราชธานี 13:15   จองเลย
421 รถท้องถิ่น นครราชสีมา – อุบลราชธานี 08:08   จองเลย
427 รถท้องถิ่น นครราชสีมา – อุบลราชธานี 16:32   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟบุรีรัมย์

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ