from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

10 ชั่วโมง

Duration

10 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ชั้น 3 ช่อง 75,76)  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 993 ให้บริการโดยสมบัติทัวร์
โทร.1215

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ ถึงสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
19.00 น. ( ม.1 ก )  05.00 น.  จองเลย
19.30 น. ( ม.1 ข )  05.10 น.  จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 993 ให้บริการโดยสมบัติทัวร์
โทร.1215 , 077-200-161

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากสุราษฎร์ธานี ถึงกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
19.30 น. ( ม.1 ข )  05.10 น.  จองเลย
19.40 น. ( ม.1 ก )  05.20 น.  จองเลย
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • เบาะนั่งรุ่นใหม่ ปรับเอนได้
  • อาหารว่าง
  • น้ำดื่ม
  • ช่องเสียบ USB

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

You might also like