from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – สกลนคร – นาแก

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

9 ชั่วโมง

Duration

9 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – สกลนคร – นาแก

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 27  ม.1ข ให้บริการโดย บริษัทขนส่งจำกัด ( บขส )

โทร.1490

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ หมอชิต จองตั๋วโดยสาร
20.30 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


ตารางการเดินรถทัวร์นาแก – สกลนคร – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : จุดจอดรถทัวร์นาแก  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 27  ม.1ข ให้บริการโดย บริษัทขนส่งจำกัด ( บขส )

โทร.1490

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากนาแก จองตั๋วโดยสาร
18.00 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


จองตั๋วรถทัวร์ บขส 999 กรุงเทพฯ – สกลนคร – นาแก

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like