from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

10.30 ชั่วโมง

Duration

10.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 9912 ม.4ข ให้บริการโดย บริษัทขนส่งจำกัด ( บขส )

โทร.1490

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ สายใต่ใหม่ จองตั๋วโดยสาร
 17.30 น.  จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


ตารางการเดินรถทัวร์กระบี่ – คลองท่อม – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ บขส กระบี่  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 9912 ม.4ข ให้บริการโดย บริษัทขนส่งจำกัด ( บขส )

โทร.1490

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกระบี่ จองตั๋วโดยสาร
16.00 น. จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


 

จองตั๋วรถทัวร์ บขส 999 กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like