from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

12:40 ชั่วโมง

Duration

12:40 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) [ เเผนที่ ] ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58

เส้นทาง 982  (วีไอพี 32 ที่นั่ง) ให้บริการโดย บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์

โทร.0-2894-6330

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
16:30 จองเลย
18:00 จองเลย

ค่าโดยสาร 912 บาท

ผ่านเส้นทาง กรุงเทพฯ, ทุ่งสง, พัทลุง, หาดใหญ่

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 2  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 982 (วีไอพี 32 ที่นั่ง) ให้บริการโดย บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์

โทร.0-7446-5203

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากหาดใหญ่ จองตั๋วโดยสาร
15:30 จองเลย

 ราคา 916 บาท

ผ่านเส้นทาง กรุงเทพฯ, ทุ่งสง, พัทลุง, หาดใหญ่

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

 


จองตั๋วรถทัวร์ บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์จำกัด กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

 

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • เบาะนั่งรุ่นใหม่ ปรับเอนได้
  • อาหารว่าง
  • น้ำดื่ม
  • ช่องเสียบ USB

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like