from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

13:45 ชั่วโมง

Duration

13:45 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ [ เเผนที่ ]  ช่อง 58 ชั้น 1

เส้นทาง 992 ให้บริการโดย บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

โทร.02-8946330

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
16:50 จองเลย

ค่าโดยสาร 970 บาท

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : ด่านนอก  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 992 ให้บริการโดย บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

โทร.081-0936459

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากด่านนอก จองตั๋วโดยสาร
14:00 จองเลย

ค่าโดยสาร 990 บาท

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง

 


จองตั๋วรถทัวร์ บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์จำกัด กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

 

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • เบาะนั่งรุ่นใหม่ ปรับเอนได้
  • อาหารว่าง
  • น้ำดื่ม
  • ช่องเสียบ USB

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like