องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) กำหนดวันที่ 27 กันยายน เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) ทุกปีในวันท่องเที่ยวโลกจะมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน โดยในปีนี้ การประชุมจัดขึ้นที่ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างประเทศ รัฐบาล สถาบันการเงินพหุภาคี พันธมิตรด้านการพัฒนา และนักลงทุนภาคเอกชน มาพบและปรึกษาหารือ เพื่อจัดทำกลยุทธ์การลงทุนด้านการท่องเที่ยวใหม่ ตามแนวคิดการท่องเที่ยวและการลงทุนในพลังงานสีเขียวหรือสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

การท่องเที่ยวโลก

วันท่องเที่ยวโลก ถือเป็นวันที่ได้รับการรับรองมานานกว่า 40 ปีแล้ว มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1980 จากมติเห็นชอบของที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1979 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก นำไปสู่การกำหนดแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต

สำหรับวันการท่องเที่ยวโลกปี 2023 นี้ UNWTO ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว “Tourism and Green Investment” โดยมุ่งเน้นถึงความจำเป็นในการลงทุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนงานของสหประชาชาติ ที่ช่วยให้โลกที่ดีขึ้น ภายในปี 2573 ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น สำหรับผู้คน เพื่อโลก และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ยั่งยืนอีกด้วย

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์  , องค์การสหประชาชาติ