ในวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายสรกฤช วรรณลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในการเร่งกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดันต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเยือน ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการด้านการบิน อยู่ในขั้นตอนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบิน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ (Air Operating License : AOL) ตามด้วยการขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือใบรับรองสายการบิน (Air Operator Certificate: AOC) เพื่อยืนยันว่าผู้ครอบครองเอกสารใบรับรองนี้ได้ผ่านการพิจารณาว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติการบินกับเครื่องบินของตนได้อย่างปลอดภัยโดยสำนักงานการบินแห่งประเทศไทย

 

P80 Air บริษัทแม่ชื่อว่า บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหา ชน) หรือ TTA (ถือหุ้น 99.9%) จดทะเบียนตั้งบริษัทในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มีงบลงทุน ประมาณ 300 ล้านบาท (เฉพาะปีแรกที่เริ่มทำการบิน) โดยมีผู้บริหาร ชื่อว่า นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

สำหรับประเภทเครื่องบินที่ให้บริการ เป็นโบอิ้ง 737-800 ออกแบบห้องโดยสารชั้นเดียว จำนวน 186   ที่นั่ง มีจำนวนฝูงบิน  4 ลำ โดยมีเส้นทางบินในแผนปีแรก คือ  ประเทศจีน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทย ซึ่งจะใช้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นฐานการบิน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ (AOL) จากสำนักงานการบินพลเรือน     (กพท.) โดยมีการคาดว่าจะเริ่มทำการบินได้ในไตรมาส 3 ปี 2567 นี้อีกด้วย

นอกจากนี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามอนุมัติการจัดตั้งสายการบินในประเทศ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงคมนาคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯด้วย ทั้งนี้ มีการระบุเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯว่าเป็น “การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนดและแบบไม่ประจำ ตลอดจนเรื่องการขนส่งคนโดยสาร สินค้าหรือไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อบำเหน็จทางการค้า”

ในทิศทางเดียวกัน  สรกฤช  ได้เน้นย้ำถึงบริษัทแม่ของสายการบิน P80 Air (โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ของตระกูลมหากิจศิริ) มีความรู้ความสามารถในการเดินเรือ การเปิดตัวสายการบินดังกล่าว เป็นเหมือนการต่อยอดศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่มีด้วย อีกทั้ง P 80 Air เป็นบริษัทขนาดเล็ก เชื่อว่ามีความคล่องตัวในการทำธุรกิจสูง และจะสามารถควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการได้ดีที่สุด โดยบริษัทตั้งเป้างบฯลงทุน ณ ปีแรกที่เริ่มทำการบินไว้ที่ 300 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการไม่มีหนี้สินจะทำให้สามารถควบคุมได้ดีและแข่งขันได้อีกด้วย

ที่มา: ประชาชาติ
เนชั่นทีวี
มติชน 
อินโฟแควสท์

ภาพ :  P80 Air